Schoolondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.  In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.   Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen te verbeteren

Het bestuur van die school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat, als de betreffende school niet zelf een volledig aanbod voor uw kind kan verzorgen, een andere (speciale) school in de regio (een deel van) die uitvoering overneemt. De school van uw keuze, is verplicht om u uit  te leggen waarom zij uw kind niet een passend zorgaanbod kan doen. Het uitgangspunt is dat de kansen en mogelijkheden van uw kind centraal staan. Daarbij is het de opzet dat ouders gelijkwaardige gesprekspartners van de school zijn. Om de positie van ouders te versterken, een belangrijk  speerpunt van Passend onderwijs, zijn individuele ondersteuning, collectieve belangenbehartiging en meedenken over de kwaliteit in de school en in de regio duidelijk ingericht. Binnen deze richtlijnen is iedere regio vrij om hieraan een eigen invulling te geven. Een goed contact tussen ouders, leerkrachten en leerlingen werkt door in de kwaliteit van de school. Het komt de ontwikkelingen de leerprestaties van alle leerlingen ten goede.

Dit profiel beschrijft de inhoud en kwaliteit van onze basisondersteuning, van de lichte en zware  ondersteuning. Ook beschrijft het de ambities die de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren

De aanleiding voor deze beschrijving is de wet Passend Onderwijs waarin het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel voor iedere school als wettelijke verplichting is opgenomen. In die zin is het document tevens het communicatiemiddel.

Het ondersteuningsprofiel maakt aantoonbaar bij de overheid dat de school aan de zorgplicht voldoet, dat wil zeggen dat zij (samen met de overige scholen in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg) aan alle kinderen uit de regio een passend aanbod kan bieden.

In de bijlage vindt u dit schoolondersteuningsprofiel verder uitgewerkt.